امروز بعد مدتها اولین پنجشنبه ای است که فرداش کشیک نیستم و میتونم بخوابم هر چند اینقد هر روز صبح زود از خواب پا میشم که فکر نکنم فردا خوابم ببره.

از احوالات بیمارستان اینکه دیشب یکی از مریضا هایپو کالمی میشه و سال بالا دستور kcl میده وسال یکی گیج و منگمون بجا اینکه واسه مریض مربوطه اردر بذاره واسه یه مریض نگون بخت دیکه میذاره ومریض تا صبح با پتاسیم حال میکنه وخداوند مهربان طبق معمولی که الطاف بیکرانشو همیشه شامل رزیدنتها اعم از گیج و نیمه گیج و هوشیار میکنه! مریض قصه ما ارست نمیکنه وفقط مختصری...

صبح امروز مراتب توسط افراد دارای احساس مسوولیتابرو به اطلاع مدیر گروه میرسه ومدیر گروه هم بنده را احضار نموده  دستور مجازات سنگین دادندیچشم

حالا شما بگین چیف بیچاره چه تقصیری داره؟ناراحت


منم به عنوان یه چیف محترم ومتمدن بجای جریمه سنگین مدیر گروه که کشیک اضافه تا اطلاع ثانوی است دستور دادم رزیدنت نگون بخت مربوطه راجع به اختلالات الکترولیتی روز یکشنبه در مورنینگ در حضور مدیر گروه کنفرانس بده !

در تصمیم گیری این مهم شو شو یاری بسیار فرمودندی( ما خانوادگی تصمیم میگیریمقلب)

هر چند این تصمیم احتمالا مضراتی هم داره:

1-قیافه مدیرگروه با شنیدن مجازات تعیین شده دیدنی میشهعصبانی

2- فکر نکنم این اکسیر جدید تاثیرش مث کشیک اضافه باشه

3-احتمالا عواقبی هم برا خودمان داشته باشهناراحت