سلام دوستام من ناراحتم دوست دارم قرمز بنویسم تا چشم همه اتون درد بیاد اصلا به من چه؟ اگه شما هم جای من بودین ناراحت می شدین آخه میدونین چی شده با تقاضای میهمانیم مخالفت شدهگریه بهم میگن یه سالت بیشتر نمونده کجا میری؟ منم گفتم میرم پیش بچه ام بغل ولی اینا خیلی بدجنسن شما میگین من چه کار کنم؟ تحمل کنمعصبانیپیگیر میهمانی بشمیول

بی خیال شمخیال باطلیا دق مرگ بشمدل شکسته