امتحانم رو گند زدم فکر کنم نصف بیشترش غلطه.از همه بدتراینکه هم شب قبل کشیک بودم هم اینکه قبل از امتحان یه سزارین پیش اومد انکال هم گفت زود تمومش کن و بر وحالا ساعت چنده؟ 12.15

امتحان ساعت چنده؟12.30

خلاصه سرو تهش 20 دقیقه ای سر اومد و بعدم گند زدن امتحانگریه

به نظر شما من چرا این قدر تنبل و بی اراده ام؟ای کاش یه خورده بیشتر وقت داشتم ایکاش!!!!!!ناراحت