امروز بیست وهفتم بهمن ماه

همسر یکی از رزیدنت های سال اولمون در اثرتصادف فوت کرد.