این خیلی عالیه که من این قدر طرفدار دارم بغل واقعا انگیزه پیدا می کنم از اینکه همه مطالبمو می خونن پیغام می ذارن بهم دل گرمی میدن اینا عالیه من دیگه چی می خوام بنا براین عجیب نیست که من به جای درس خوندن بیام اینجا مطلب بنویسمنیشخند

من خوشحالم از اینکه اینقدر محبوبم و اصلا ناراحت نیستم که دیشب با سال یکی کشیک بودم فردا هم با سال یکیها کشیکمگریه

اصلا ناراحت نیستم که سه شنبه cpcبا منه ومن باید جاو صد تا اتند کله گنده اراجیف بگم .ناراحت نیستم که برا پایان نامه ام caseجمع نمیشه وکمیته اخلاق هم به عنوانم گیر دادهشیطان

من خوشحالم چون این همه دوست دارمخیال باطل


خلاصه همه چی ارومهخیال همهتون تختخنده